top of page
IMG_1204-2_edited.jpg

MEDIATIONTRAJECT

Mediationtraject: Kop

Mediationtraject Zuiver Mediation
Iedere mediation staat op zich en is qua inhoud en proces niet exact te voorspellen.
Zuiver Mediation werkt conform de MfN-richtlijnen en de bijbehorende gedragsregels. Daarnaast wordt een bepaalde (proces)lijn aangehouden die we graag inzichtelijk maken.
Belangrijk is om te weten dat elke mediation maatwerk is en de deelnemers gezamenlijk met de mediator het daadwerkelijke traject bepalen.

Intakegesprek
De intake staat voor kennismaken en de belangrijkste facetten van mediation worden nog eens besproken en uitgelegd. Vast zal moeten komen te staan of het conflict zich leent voor mediation en of de deelnemers zich oprecht willen inspannen om via mediation tot een oplossing te komen. Besluiten de deelnemers voor mediation te gaan, dan wordt de mediationovereenkomst getekend.


Gezamenlijk uiteenzetten en inventariseren
De deelnemers krijgen de gelegenheid om hun verhaal te doen en hun zienswijze op het conflict/de kwestie te geven. Dit kan in een één op één gesprek met de mediator (we noemen dit een caucus), gevolgd door een gezamenlijke bespreking of kan ook enkel in gezamenlijke besprekingen. De mediator probeert in de verschillende besprekingen duidelijk op tafel te krijgen welke belangen en verlangens er meespelen.


Communicatie
Tijdens mediation is communicatie cruciaal. Het kan zo zijn dat er iets nieuws door een deelnemer wordt gezegd, of juist iets anders dan je had gedacht (had aangenomen). Het bevorderen van de communicatie is uiterst belangrijk en daarom is dit één van de kerntaken van de mediator. Voor alle deelnemers aan de mediation is het van belang dat er ook echt en oprecht (zuiver) goed naar elkaar wordt geluisterd.


Onderhandelen
Als duidelijk is geworden wat er allemaal (mee)speelt, de belangen in kaart zijn gebracht dan kunnen de deelnemers gaan zoeken naar oplossingen en toewerken naar (het maken van) afspraken. Ook op dit onderdeel ligt het initiatief bij de deelnemers zelf. De mediator zal de creativiteit van de deelnemers stimuleren, de voorgedragen oplossingen samen met de deelnemers in kaart brengen en terughoudend zijn met het zelf aandragen van oplossingen.


Afspraken / Vaststellingsovereenkomst
Indien de deelnemers komen tot een oplossing, dan kunnen zij er voor kiezen om de gemaakte afspraken vast te leggen. Dit kan in een afsprakenlijst, een overeenkomst of een vaststellingsovereenkomst. Binnen Zuiver Mediation hanteren we als uitgangspunt dat voordat deelnemers zich binden aan een vaststellingsovereenkomst, zij daarover waar gewenst eerst nog advies inwinnen, bijvoorbeeld bij een juridisch of financieel adviseur.


Duur mediationtraject
Zoals aangegeven is ieder mediationtraject maatwerk, maar in de regel zijn er meerdere gesprekken nodig, van ieder 1,5 tot 2 uur. Hoeveel gesprekken er exact nodig zijn is aan de voorzijde moeilijk te zeggen. Dit is afhankelijk van de aard van het conflict en de voortvarendheid van de deelnemers. Als we al een richtlijn kunnen geven, houdt u dan rekening met gemiddeld 2 tot 5 gesprekken.

Mediationtraject: Diensten
bottom of page